25 juli 2017

Disclaimer

Disclaimer We Think Next

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op alle door We Think Next (hierna: WTN) geëxploiteerde website. Gebruik en bezoek van deze website van is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de overige voorwaarden. Toegang tot deze website betekent dat jij als bezoeker instemt met deze voorwaarden en beperkingen, je wordt dan ook geadviseerd deze documenten zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van websites

De getoonde informatie op de website wordt met zorg samengesteld en onderhouden, doch staat WTN niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud. Aansprakelijkheid voor schade op grond van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Evenmin wordt gegarandeerd dat de website ononderbroken dan wel foutloos zal functioneren. Enige aansprakelijkheid voor schade die op grond van een onjuiste weergave van de website wordt uitdrukkelijk door WTN van de hand gewezen. Jij aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op de website op het moment van gebruik. WTN is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de informatie op de website zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. WTN staat niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook.

Informatie van derden

Het gebruik van links naar websites van derden is geheel op eigen risico. Hoewel WTN selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op de website wordt opgenomen, aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Intellectueel eigendom

WTN behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via de website aangeboden informatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken – inclusief combinatie(s) daarvan) voor. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van WTN worden gekopieerd, gedownload, verspreid of anderszins verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Afsluitende opmerkingen

De inhoud van deze disclaimer mag zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde worden bewerkt door WTN. WTN raadt jou dan ook ten zeerste aan om periodiek na te gaan of de disclaimer is gewijzigd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit gebruik van deze disclaimer dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van WTN.

Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer kun je contact met ons opnemen via de contactpagina of via [email protected]