De Nationale Bodemtop 2022

Hoe betrek je je doelgroep actief en duurzaam in jouw ambitie?

De ambitie

Vanuit de ambitie ‘Alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd in 2030’ heeft het Ministerie van LNV zich tot doel gesteld de diverse doelgroepen in de keten van duurzaam bodembeheer met elkaar te verbinden. Immers, alleen door optimale samenwerking in de keten kan dit belangrijke klimaatdoel bereikt worden.

De bodemtop

Een belangrijk onderdeel in het tot stand brengen van deze verbinding is de jaarlijks terugkerende ‘Nationale Bodemtop’. Op dit komen afgevaardigden van diverse bedrijven en organisaties uit de bodemketen samen om elkaar te informeren en te inspireren. 

Het Ministerie van LNV heeft We Think Next gevraagd mee te helpen bij de organisatie van de Nationale Bodemtop 2022 en in het bijzonder het aspect van activatie: hoe stimuleren van we inhoudelijke samenwerking tussen de doelgroepen in de keten?

De Nationale Bodemtop is een onderdeel van een groter traject waarin We Think Next het Ministerie op organisatorisch vlak begeleidt in haar ambitie.

Aanpak

We Think Next heeft op het bestaande programma van De Bodemtop (inspireren, informeren) een aantal aanvullingen gecreëerd gedaan om het aspect van samenwerking te stimuleren:

  1. Een voorselectie van de doelgroepen vooraf aan de bodemtop
  2. Een  ‘Snelkookpansessie’ op het evenement zelf
  3. Een ‘foto moment’ aan het einde van de dag

1. De voorselectie

We Think Next heeft het Ministerie geholpen met segmenteren van de diverse deelnemers aan de Bodemtop. Dit is gedaan door middel van het stellen van twee vragen tijdens de inschrijving:

Vraag 1: Welke van de deelgebieden duurzaam bodembeheer zijn voor u het belangrijkste om op in te zetten in 2022?  

Vraag 2: Wat heeft u nodig om op deze gebieden in te zetten?

De combinatie van de antwoorden per deelnemer op de beide vragen werd vervolgens vertaald in de kleur van badge en een letter op de badge. Deelnemers met eenzelfde kleur badge werden bij de start van het evenement samengebracht, met als doel de kennismaking op inhoud te versterken.

2. De snelkookpan 

De snelkookpan bestond uit twee identieke sessies, steeds met de helft van de aanwezige deelnemers. Deze groepen (van elk ongeveer 100 personen) werden in 45 minuten door een workshop geleid waarin in duos een probleem binnen het aandachtsgebied werd gedefinieerd en verkend. Daarna werd door de duos een mogelijke oplossing gespecificeerd en vastgelegd op A3 posters.

Het doel van deze sessie was om, naast het stimuleren van samenwerking, de deelnemers ook mee te nemen in een doelgerichte, ‘prototype’ manier van werken: door het maken van keuzes in een beperkte tijd kom je snel tot een idee. Op dit idee kan vervolgens voortgeborduurd worden. 

De vastlegging op de posters zorgt ervoor dat de ideeën niet alleen in de hoofden van de deelnemers zit, maar ook voor iedereen zichtbaar gemaakt worden. Deze ideeën zijn uiteraard schetsmatig, maar bieden aanknopingspunten voor vervolg en zijn hiermee een eerste stap tot verdere realisatie.

3. Het fotomoment

Aan het einde van de dag hingen alle posters met ideeën (‘de oogst’) bij elkaar aan de muur. Dit gaf deelnemers de mogelijkheid te zien wat er speelt in het veld en om aan te haken bij initiatieven van anderen. Voor het Ministerie bood de oogst -naast een inkijkje in de markt- tevens een kans om in de toekomst bepaalde ideeën mogelijk te stimuleren (‘cherrypicking’).

Samenvatting & aanbeveling

Het Ministerie was tevreden met De Nationale Bodemtop 2022. 

Het door We Think Next uitgevoerde activatie onderdeel speelde daarin een belangrijke rol. Door de voorselectie werden de juiste mensen op inhoud samengebracht; tijdens de snelkookpan sessies werd actief samengewerkt en het fotomoment bleek een vruchtbaar aanknopingspunt voor discussie op deze inhoud. 

De constructieve sfeer en actiegerichte dynamiek hebben een waardevol startpunt gecreëerd. We Think Next heeft het Ministerie aanbevolen na te denken over een vervolgstap, om het momentum te behouden en de profilering van het Ministerie in de rol van aanjager tot samenwerking in de keten te benadrukken.

Een tip of zelf een tof artikel geschreven?

Wij komen graag met je in contact. Laat hier onder je gegevens achter.

5 + 7 =