25 juli 2017

Algemene leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

Artikel 5 Toegang, gebruiksregels en handhaving

Artikel 6 Gebruik van de Toepassingen

Artikel 7 Annuleren

Artikel 8 Nadere voorschriften en instructies

Artikel 9 Ondersteuning, trainingen en nadere dienstverlening

Artikel 10 Klachten

Artikel 11 Prijzen

Artikel 12 Betaling en opeisbaarheid

Artikel 13 Retentierecht

Artikel 14 Overmacht

Artikel 15 Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

Artikel 16 Herroepingsrecht

Artikel 17 Inroepen Herroepingsrecht en kosten

Artikel 18 Uitzonderingen Herroepingsrecht

Artikel 19 Opschorting en einde van de Overeenkomst

Artikel 20 Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 22 Cookies

Artikel 23 Privacy en vrijwaring

Artikel 24 Marketing

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

 • Begrippen

In deze Algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

1. Contract: de schriftelijke vastlegging door We Think Next van de inhoud van de Overeenkomst.

2. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde We Think Next of Afnemer.

3. We Think Next: de eenmanszaak ‘We Think Next’ van de heer Matthijs Numan, zaakdoende te Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52670031.

4. Afnemer: iedere partij, zoals een Consument of Bedrijf, die met We Think Next een overeenkomst sluit met betrekking tot opdracht, bemiddeling of anderszins.

5. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Bedrijf: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

7. Gebruiker: degene die gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen (onder Gebruiker mede – maar niet uitsluitend – begrepen de Afnemer).

8. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen We Think Next en Afnemer tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

9. Diensten: workshops, adviezen, innovatieplannen, brainstormsessies, visualisaties, Customer Journey Mapping verband houdende met Service Design en alle andere diensten die door We Think Next aan Afnemer geleverd worden.

10. Toepassingen: alle mogelijke door We Think Next ter beschikking te stellen/gestelde online en offline (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen en of producten onder meer bestaande uit (maar niet beperkt tot) de e-learningmodules van We Think Next.

11. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

12. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden bijgevoegde Europese modelformulier voor herroeping die We Think Next voor de toepasselijke producten of diensten ter beschikking stelt en die een Afnemer kan invullen wanneer hij of zij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht

 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van We Think Next met de Afnemer.

2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.

3. Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van We Think Next.

4. Waar er andere regels voor Consumenten gelden ten aanzien van deze algemene voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door We Think Next uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien er een termijn aanvaarding of geldigheidsduur is vermeld, en kunnen te allen tijde door We Think Next worden herroepen.

2. Een overeenkomst tussen We Think Next en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, We Think Next een e-mail (of ander elektronisch bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is) van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van We Think Next dan wel wanneer We Think Next (of een Derde namens We Think Next) het bestelproces op de website heeft doorlopen ofwel met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Afnemer slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van We Think Next.

4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door We Think Next worden overschreden. Zo’n overschrijding wordt niet aangemerkt als een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen door We Think Next en Afnemer heeft in geval van zo’n overschrijding geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.

5. Alle door We Think Next uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Afnemer aan We Think Next ter beschikking is gesteld.

6. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de Toepassingen of Diensten.

 • Uitvoering van de Overeenkomst  – algemeen

1. Door We Think Next vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.

2. Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij We Think Next, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd per aangetekende brief een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door We Think Next ook binnen deze termijn uitblijft.

3. We Think Next zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

5. Afnemer zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat We Think Next tijdig en onbelemmerd zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat We Think Next of de door hem ingeschakelde Derde(n), zodra hij op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Afnemer ervoor dat We Think Next of de door We Think Next ingeschakelde Derde(n) voor rekening van Afnemer op tijd kunnen beschikken over:

a. alle gegevens (waarvan Afnemer redelijkerwijs dient te vermoeden dat) die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en

b. Toegang tot alle plaatsen die We Think Next moet kunnen betreden voor de uitvoering van de Overeenkomst.

c. Toegang tot het netwerk van Afnemer voor zover dit kan bijdragen aan de goede uitvoering van de Overeenkomst, en

d. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen, en medewerking van Derden en werknemers van Afnemer.

7. Afnemer staat er voor in dat de door of namens hem aan We Think Next verstrekte gegevens en voorzieningen als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Afnemer dient op eigen initiatief zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan We Think Next ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan We Think Next, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende periode opgeschort.

8. Afnemer blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:

a. het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van zijn bedrijf/organisatie en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;

b. de door Afnemer genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door We Think Next geleverde diensten wenst te baseren, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan;

c. de door Afnemer genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.   

9. We Think Next heeft het recht om hulppersonen waaronder ondergeschikten en Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 • Toegang, gebruiksregels en handhaving

1. Het gebruik van de Toepassingen door de Gebruiker is gebonden aan een aantal regels.

2. Het kan zijn dat een Toepassing is afgeschermd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het is de Afnemer en de Gebruiker verboden de toegangsgegevens aan Derden te verstrekken voor wie deze niet zijn bestemd. Gebruikers die niet door We Think Next als zodanig zijn geregistreerd, door We Think Next zijn aangewezen of anderszins toestemming hebben gekregen van We Think Next, mogen geen gebruik maken van de Toepassingen.

3. De Afnemer is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor de Toepassingen. Alle handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de toegangsgegevens, herleidbaar zijn tot de Afnemer, ongeacht of deze zijn verricht door de Afnemer, bij de Afnemer werkzame of aan haar gelieerde personen of Derden, worden toegerekend aan de Afnemer.

4. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de regels van We Think Next en regels van Derden waarvan We Think Next of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.

5. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden de volgende regels.

6. Gebruik van de Toepassingen mag geen hinder opleveren voor andere Gebruikers en/of schade toebrengen aan We Think Next. Het is niet toegestaan processen of programma’s op te starten op de Toepassingen, het netwerk of het apparaat van de Gebruiker, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit de werking van de Toepassingen verstoord, of overige Gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

7. Het verkrijgen van toegang tot de afgeschermde omgeving binnen de Toepassingen van andere Gebruikers, zonder de voorafgaande toestemming van We Think Next of de toestemming van de andere Gebruiker is niet toegestaan.

8. Bij het gebruik van de Toepassingen mag de Gebruiker geen inbreuk plegen op een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een Derde.

9. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.

10. Het is niet toegestaan om onderdelen van de Toepassingen en/of de inhoud daarvan te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de Toepassingen en/of de inhoud daarvan op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en in te zetten voor door We Think Next toegestaan gebruik. Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.

11. Indien We Think Next enig onoorbaar gedrag constateert, van de Afnemer dan wel van een Gebruiker, is We Think Next gerechtigd om direct en zonder nadere aankondiging de toegangsgegevens van de Afnemer en/of Gebruiker definitief of voor een door We Think Next te bepalen tijd te blokkeren en de content en/of andere data te verwijderen. Daarbij verliest de Gebruiker al zijn of haar rechten met betrekking tot de aanbevelingen c.q. instructies van We Think Next met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Toepassingen, zonder dat de Gebruiker recht heeft op schadevergoeding of compensatie. Onder onoorbaar gedrag wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan, gedrag in strijd met de wet, het niet naleven van de Overeenkomst, deze voorwaarden en anderszins onbetamelijk gedrag. Artikel 8 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

12. Indien We Think Next enig onoorbaar gedrag constateert, van de Afnemer dan wel van een Gebruiker, is We Think Next daarnaast gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verdere voorafgaande waarschuwing en zonder tussenkomst van de rechter. Als minimale schadevergoeding is de Afnemer in dat geval de nog niet door de Afnemer aan We Think Next betaalde vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan We Think Next verschuldigd. Eventuele betaalde vergoedingen worden niet door We Think Next terugbetaald. Dit lid laat onverlet de mogelijkheid voor We Think Next om de volledige schade op de Afnemer te verhalen. Artikel 8 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

 • Gebruik van de Toepassingen

1. De Afnemer krijgt uitsluitend van We Think Next een gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-exclusief is.

2. De Afnemer en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de aanwezigheid van hardware.

3. De Afnemer en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de meest recente versie(s) van de software op hun hardware. Zij dienen dus onder meer (maar niet uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.

4. De Toepassingen worden continu ontwikkeld. We Think Next heeft de mogelijkheid periodiek een nieuwe versie uit te brengen. De Afnemer en de Gebruiker dienen zich regelmatig op de hoogte te stellen van de laatste versies van de Toepassingen. Updates of nieuwe versies dienen door de Afnemer en de Gebruiker verplicht te worden gebruikt.

5. Voor nadere dienstverlening naast het gebruik van de Toepassingen, dient de Afnemer in overleg te treden met We Think Next, waarna We Think Next de mogelijkheid heeft een offerte aan de Afnemer aan te bieden.

6. De Afnemer  en Gebruiker blijven rechthebbende van de door de Afnemer en Gebruiker aangeleverde data voor het gebruik van de Toepassingen. De Afnemer en Gebruiker blijven tevens verantwoordelijk voor de data die hij aanlevert. We Think Next heeft het recht de door de Afnemer en Gebruiker aangeleverde data te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, voor zover We Think Next dat nodig acht (ter vrije beoordeling van We Think Next) voor de optimale werking van de Toepassingen. We Think Next zal daarbij de gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.

7. We Think Next kan niet hetzelfde serviceniveau aanbieden van haar Toepassingen en is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de Afnemer en Gebruiker of anderen gebruik maken van een ander besturingssysteem dan door We Think Next aangegeven, een andere browser dan door We Think Next aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de aanbevelingen c.q. instructies van We Think Next met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Toepassingen niet naleven.

 • Annuleren

1. Annulering door verhindering van Afnemer voor de overeengekomen workshops, cursussen en trainingen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden naar [email protected] Al hetgeen is overeengekomen ten aanzien van andere Diensten dan hiervoor opgenoemd kan niet worden geannuleerd tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Bij Annulering gelden de volgende regels;

a. vindt de annulering langer dan 14 dagen  voorafgaand aan de Dienst plaats dan is annulering kosteloos.

b. vindt de annulering binnen 1 tot 14 dagen voorafgaand aan de Dienst plaats dan wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

c. Indien Afnemer vanaf 1 dag tot op de dag dat de Dienst plaatsvindt, annuleert dan wordt de volledig overeengekomen prijs (100%) in rekening gebracht.

 • Nadere voorschriften en instructies

1. Zowel tijdens de looptijd van de Overeenkomst als na het einde van de Overeenkomst, dienen de Afnemer en de Gebruikers zich aan een aantal voorschriften te houden, die niet staan vermeld in deze voorwaarden. Deze voorschriften zien onder meer (maar niet uitsluitend) op het gebruik van de Toepassingen en Diensten. Ook kunnen door of namens We Think Next nadere instructies worden gegeven over onder meer (maar niet uitsluitend) het gebruik van de Diensten en Toepassingen.

2. De Afnemer zal zich aan al deze nadere voorschriften en instructies (als bedoeld in het vorige lid) houden. De Afnemer zal er tevens voor zorg dragen en erop toezien dat alle bij haar werkzame of aan haar gelieerde personen (zoals – maar niet uitsluitend – haar werknemers) zich ook houden aan alle nadere voorschriften. De gedragingen van alle bij haar werkzame of aan haar gelieerde personen worden toegerekend aan de Afnemer.

3. We Think Next heeft het recht deze algemene voorwaarden, en de voorschriften en instructies als bedoeld in het eerste lid van dit artikel te wijzigen. We Think Next zal deze wijzigingen voor zover mogelijk steeds bekendmaken via haar website. De Afnemer en de Gebruikers zullen zich ook aan deze gewijzigde voorwaarden, voorschriften en instructies houden.

4. Gedragingen van alle bij de Afnemer werkzame of aan haar gelieerde personen die strijd opleveren met de wet- en regelgeving, de Overeenkomst, deze voorwaarden of de nadere voorschriften of instructies, leveren een toerekenbare tekortkoming op in de nakoming van de verplichtingen door de Afnemer tegenover We Think Next.

 • Klachten

1. Klachten met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst, de geleverde Diensten en Toepassingen, andere services of de factuur dienen schriftelijk binnen vijf (5) werkdagen na de datum waarop de Dienst of Toepassing heeft plaatsgevonden of het product is geleverd, waarover Afnemer klaagt, dan wel binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking van het gebrek indien Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan We Think Next volledig en duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt.

2.  Klachten als bedoeld in het vorige lid schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

3.  Afnemer kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is uitgevoerd c. afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.

4. Afnemer kan klachten melden via onder meer [email protected] Het is daarnaast voor Consumenten die via de webshop van We Think Next producten hebben afgenomen, in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR staat voor Online Dispute Resolution.

5. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft We Think Next de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw afleveren c.q. verrichten van de afgekeurde Diensten en Toepassingen, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een terugbetaling naar evenredigheid van door Afnemer al betaalde bedrag.

 • Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes, op de website en Overeenkomsten of op enige andere opgave van We Think Next in euro’s, inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door We Think Next worden doorberekend aan Afnemer als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

3. Indien Afnemer een Consument is geldt het volgende lid:

Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, mag door We Think Next slechts worden doorberekend aan Afnemer met toestemming van Afnemer. Afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 • Betaling en opeisbaarheid

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen kan Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of Diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan We Think Next verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.

3. Afnemer is aansprakelijk voor alle werkelijke door We Think Next gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Afnemer, met een minimum 15% van het openstaande bedrag en € 100,00 per factuur.

4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Afnemer verplicht op verzoek van We Think Next een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. We Think Next heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade (waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – winstderving) op Afnemer te verhalen.

5. Het recht van Afnemer om zijn vorderingen op We Think Next te verrekenen met betalingsverplichtingen aan We Think Next uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.

6. Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

 • Retentierecht

Wanneer We Think Next goederen van Afnemer onder zich heeft, is We Think Next gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die We Think Next op dat moment op Afnemer heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

 • Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is We Think Next naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop We Think Next geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor We Think Next niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van We Think Next, van Afnemer of van Derden waarvan We Think Next op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement, surseance van betaling of belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van c.q. bij een of meerdere van zijn toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van We Think Next (waaronder – maar niet uitsluitend – de heer Matthijs Numan).

3. We Think Next heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat We Think Next zijn verbintenis had moeten nakomen.

 • Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

1. Hoewel We Think Next al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan We Think Next niet garanderen dat de Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer en/of Gebruiker dit wil gebruiken. We Think Next spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar We Think Next dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van We Think Next.

2. We Think Next is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden.

3. We Think Next garandeert niet dat de Toepassingen steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals (maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. De Afnemer en Gebruiker dienen er zelf voor te zorgen dat het netwerk van de Afnemer en Gebruiker en de apparaten die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.

4. Voor het aanbieden van de Toepassingen is We Think Next in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) de softwareleverancier voor de Toepassingen, hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Deze Derden stellen mogelijk hun eigen voorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden tegenover We Think Next, de Afnemer en/of de Gebruiker. We Think Next kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van Derden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden van de diensten door Derden en de niet-acceptatie door Derden van input (in de breedste zin des woords) van We Think Next, de Afnemer of de Gebruiker. De van toepassing zijnde voorwaarden van Derden liggen voor de Afnemer ter inzage op het kantoor van We Think Next.

 • Herroepingsrecht

1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van bepaalde producten en diensten tijdens de Bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. We Think Next mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet verplicht om een reden op te geven.

2. Indien de herroeping ziet op een bestelde Dienst die binnen de Bedenktijd van 14 dagen aanvangt verzoekt de Consument om directe levering en doet de Consument afstand van zijn of haar recht op ontbinding zodra de Dienst volledig is geleverd. Indien de Consument herroept en er reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden wordt naar evenredigheid een gedeelte van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

3. Tijdens de Bedenktijd is de Consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het fysieke product en de verpakking. De Consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

4. We Think Next kan de Consument de kosten van de eventuele waardevermindering van het product welke is ontstaan door verdere gebruik dan toegestaan in lid 1 omschreven in rekening brengen en/of verrekenen met het terug te storten bedrag.

5. De Consument dient het product zo snel mogelijk terug te sturen naar We Think Next of te overhandigen aan (een gemachtigde van) We Think Next, en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, tenzij de We Think Next zelf heeft aangeboden om de producten op te halen. De Consument heeft zich aan de terugzendtermijn in ieder geval gehouden als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is geëindigd.

6. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door We Think Next verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

                     8. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege (automatisch) ontbonden.

9. Als de Consument een of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, dan krijgt de Consument alleen de kosten van de rest van de bestelling terug, niet de verzendkosten of eventuele administratiekosten.

10. De kosten voor het (terug)verzenden van de te retourneren producten aan We Think Next komen voor rekening van de Consument.

11. We Think Next gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel welke de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

12. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft We Think Next de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 • Opschorting en einde van de Overeenkomst

1. We Think Next behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met We Think Next nakomt. Onder opschorting door We Think Next wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Afnemer en de Gebruikers tot de Toepassingen.

2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is We Think Next gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door We Think Next conform de vorige leden, dient de Afnemer het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van We Think Next aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

4. In geval van overeenkomsten voor bepaalde tijd heeft We Think Next het recht de Overeenkomst na ommekomst van de duur daarvan, deze niet te verlengen en daarmee te stoppen met de dienstverlening tegenover de Afnemer en/of de Gebruikers. Tevens heeft We Think Next het recht om in geval van een Overeenkomst van onbepaalde tijd deze te beëindigen met een opzegtermijn van een maand.

5.  Voor het aanbieden van de diensten en Toepassingen is We Think Next in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) haar softwareleverancier(s), hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Wanneer een Derde haar diensten in substantieel gewijzigde vorm, onder substantieel andere voorwaarden dan wel geheel niet meer of tijdelijk niet aanbiedt, heeft We Think Next het recht de Overeenkomst tegen de datum dat het voorgaande in werking treedt op te zeggen (dan wel anderszins te beëindigen), zonder dat We Think Next een (nadere) opzegtermijn in acht hoeft te nemen.

6. In het geval We Think Next de rechten als bedoeld in de vorige leden uitoefent, dient We Think Next op eerste afroep van de Afnemer en Gebruiker (die binnen een redelijke termijn dient te worden gedaan op straffe van verval van rechten) de data met betrekking tot de Afnemer en Gebruiker die We Think Next tot haar beschikking heeft (voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is) tegen betaling door de Afnemer en Gebruiker aan We Think Next van € 2.500,00 ter beschikking te stellen aan de Afnemer en Gebruiker. Indien de daadwerkelijke kosten voor We Think Next hoger zijn, dient de Afnemer en Gebruiker de daadwerkelijke kosten te vergoeden aan We Think Next.

7. Indien We Think Next gebruik maakt van haar rechten als genoemd in dit artikel, is We Think Next op geen enkele wijze gehouden schade of kosten te vergoeden aan de Afnemer of aan Derden, dan wel een opzegtermijn in acht te nemen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

8. In de relatie tussen de Afnemer en de Gebruiker kunnen bepaalde rechten van de Gebruiker tegenover de Afnemer ontstaan en worden mogelijk bepaalde voorzieningen aan de Afnemer en/of Gebruiker aangeboden. Hieronder wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan de mogelijkheid om de behaalde resultaten in te zien. Bij het eindigen van de Overeenkomst tussen We Think Next en de Afnemer zal We Think Next geen diensten meer aan de Afnemer verrichten en mogelijk de gegevens verwijderen, waardoor de uitoefening van de rechten en/of het gebruik van deze voorzieningen door de Gebruiker eventueel niet meer mogelijk is. We Think Next kan niet instaan voor de uitoefening van de rechten en/of het gebruik van deze voorzieningen na het einde van de Overeenkomst. Tevens kan We Think Next op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden, noch door de Afnemer noch door een Derde, voor het niet meer kunnen uitoefenen van rechten en/of het gebruik van deze voorzieningen na het einde van de Overeenkomst door Derden. De Afnemer vrijwaart We Think Next voor alle schade en kosten die We Think Next lijdt ten gevolge van het voorgaande en zal We Think Next alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent en alle kosten van een dergelijke procedure dragen.

 • Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

1. We Think Next is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Toepassingen, verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Afnemer als bij Derden. Tevens is We Think Next niet aansprakelijk voor fouten van personeel en andere hulppersonen of door We Think Next in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

2. Indien We Think Next wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.

4. In geval van aansprakelijkheid is We Think Next uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van We Think Next aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan We Think Next toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

5. We Think Next is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van We Think Next of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

7. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van We Think Next daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

8. De Afnemer zal We Think Next vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van We Think Next daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van We Think Next.

 • Intellectuele eigendomsrechten

1. 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, Diensten en producten etc., blijven berusten bij We Think Next of bij de Derde van wie We Think Next het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of Toepassingen aan de Afnemer ter beschikking te stellen. We Think Next verleent hierbij aan de Afnemer uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.

2. De Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan We Think Next materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Afnemer worden gebruikt door of namens We Think Next, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.

3. De Afnemer mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de Toepassingen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Afnemer ter beschikking gestelde Toepassingen niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van de diensten en Toepassingen te verwijderen of te omzeilen.

5. Indien We Think Next door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Afnemer, is de Afnemer gehouden We Think Next in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Afnemer gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan We Think Next.

 • Privacy en vrijwaring

1. De Afnemer dient te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Indien We Think Next gegevens of documenten aan de Afnemer ter beschikking stelt met betrekking tot het voorgaande, dient de Afnemer deze gegevens of documenten te (laten) controleren op overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Het gebruik van deze gegevens of documenten is voor eigen rekening en risico. We Think Next kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden of omissies in deze gegevens of documenten.

2. De Afnemer heeft op grond van de wetgeving betreffende de ver- of bewerking van persoonsgegevens (zoals de Wbp) mogelijk verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Afnemer. De Afnemer zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Afnemer na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de

overeengekomen prijzen en vergoedingen van We Think Next begrepen en komen volledig voor rekening van de Afnemer.

3. Indien We Think Next door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Afnemer van de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Afnemer, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Afnemer gehouden We Think Next te vrijwaren en de Afnemer zal We Think Next alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van We Think Next daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer.

4. We Think Next verwerkt de persoonsgegevens van Afnemer conform de op de website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

 • Marketing

1. Afnemer verstrekt We Think Next het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(‘s) en andere aanduidingen verband houdende met Afnemer te gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt ter promotie van We Think Next en als referentie op de website van We Think Next.

 • Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij We Think Next partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van We Think Next exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen We Think Next en Afnemer. Het staat echter We Think Next vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen We Think Next en Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

3.Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.